برای فروش

موارد ثبت شده برای فروش

کلیه موارد موجود

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
سعادت آباد 180 متر 2 پارکینگ

180 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 140 متری صرافها

اپارتمان 140 متری صرافها

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 350 متری مروارید

اپارتمان 350 متری مروارید

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 145 متری مروارید

اپارتمان 145 متری مروارید

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
ساختمان سدروس سعادت آباد

ساختمان سدروس سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 160 متری بالای کاج

آپارتمان 160 متری بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
160 مترعلامه سعادت آباد

160 مترعلامه سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 160 متری علامه

اپارتمان 160 متری علامه

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
برج باغ سدروس مروارید

برج باغ سدروس مروارید

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
130 متر خیابان یکم جمشیدی

130 متر خیابان یکم جمشیدی

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
250 متری بلوار 24 متری

250 متری بلوار 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
160 متر شهرک غرب توحید ها

160 متر شهرک غرب توحید ها

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر شهرک غرب

150 متر شهرک غرب

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
علامه آپارتمان 100 متری

علامه آپارتمان 100 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر کوی فراز

150 متر کوی فراز

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
250 متر شهرک غرب فلامک

250 متر شهرک غرب فلامک

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
صرافهای شمالی 160 متر

صرافهای شمالی 160 متر

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 130 متری علامه

اپارتمان 130 متری علامه

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
200 متر 24 متری سعادت آباد

200 متر 24 متری سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر سعادت آباد پاکنژاد

150 متر سعادت آباد پاکنژاد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
160 متر علامه شمالی

160 متر علامه شمالی

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
320 متر سعادت آباد

320 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
1000 متر اداری سعادت آباد

1000 متر اداری سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
170 متر کوی فراز

170 متر کوی فراز

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر سعادت آباد

150 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
280 متر بالای کاج

280 متر بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 123 متری مروارید

آپارتمان 123 متری مروارید

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
خرید آپارتمان فراز

خرید آپارتمان فراز

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
100 متری بالای کاج

100 متری بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
180 متر بلوار 24 متری

180 متر بلوار 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
سعادت اباد مهندس کیوان

سعادت اباد مهندس کیوان

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
250 متر بالای کاج

250 متر بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
290 متر مروارید سعادت آباد

290 متر مروارید سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 160 متری مروارید

اپارتمان 160 متری مروارید

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 120 متری علامه

اپارتمان 120 متری علامه

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
240 متر فلامک شمالی

240 متر فلامک شمالی

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 180 متر شهرک غرب

180 متر شهرک غرب

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
145 متر سعادت آباد

145 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
120 متر بلوار شهرداری

120 متر بلوار شهرداری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
116 متر علامه شمالی

116 متر علامه شمالی

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
200 متری بلوار 24 متری

200 متری بلوار 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
120 متر شهرک غرب توحید ها

120 متر شهرک غرب توحید ها

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
110 متر بلوار شهرداری

110 متر بلوار شهرداری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
110 متر سعادت آباد

110 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
شهرک-غرب

خرید آپارتمان شهرک غرب

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
پیش فروش سعادت آباد

پیش فروش سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
160 متر بلوار شهرداری

160 متر بلوار شهرداری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
310 متر کوی فراز

310 متر کوی فراز

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
140 متر سعادت آباد

140 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
سعادت آباد 225 متری

سعادت آباد 225 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
160 متر بالای کاج

160 متر بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 150 متری بلوار دریا

اپارتمان 150 متری بلوار دریا

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
110 متر مروارید سعادت آباد

110 متر مروارید سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
مهندس مرادی فر سعادت اباد

مهندس مرادی فر سعادت اباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر شهرک غرب دادمان

150 متر شهرک غرب دادمان

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
115 متر بلوار 24 متری

115 متر بلوار 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 180 متری کوی فراز

اپارتمان 180 متری کوی فراز

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 160 متری صرافها

آپارتمان 160 متری صرافها

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
155 متر مروارید

155 متر مروارید

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
118 متر علامه سعادت آباد

118 متر علامه سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
145 متری علامه

145 متری علامه

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر مروارید سعادت آباد

150 متر مروارید سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
135 متر بلوار 24 متری

135 متر بلوار 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
برج-هلیوس-سعادت-آباد

برج هلیوس سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
155 متری صرافهای شمالی

155 متری صرافهای شمالی

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 215 متری باغ بهشت

آپارتمان 215 متری باغ بهشت

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
205 متر بلوار فرهنگ

250 متر بلوار فرهنگ

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
130 متر کوی فراز

130 متر کوی فراز

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
175 متر صرافها

175 متر صرافها

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
پنت هاوس سعادت آباد

پنت هاوس سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
235 متر سعادت آباد

235 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
270 متر بالای کاج

270 متر بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
165 متر علامه

165 متر علامه