برای فروش

موارد ثبت شده برای فروش

کلیه موارد موجود

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
145 متر صرافهای شمالی

145 متر صرافهای شمالی

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
115 متر بلوار شهرداری

115 متر بلوار شهرداری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر سعادت آباد علامه

150 متر سعادت آباد علامه

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متری علامه

150 متری علامه

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
260 متر کوی فراز

260 متر کوی فراز

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
140 متر شهرک غرب

140 متر شهرک غرب

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
175 متر علامه

175 متر علامه

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
300 متر مروارید

300 متر مروارید

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
185 متر شهرک غرب

185 متر شهرک غرب

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
240 متر بلوار 24 متری

240 متر بلوار 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
145 متری علامه

145 متری علامه

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر بلوار 24 متری

150 متر بلوار 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
160 متر سپیدار

160 متر سپیدار

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
145 متر کوی فراز

145 متر کوی فراز

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
125 متر سعادت آباد

125 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
165 متر صرافها سعادت آباد

165 متر صرافها سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
220 متر سعادت آباد

220 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
200 متر سعادت آباد

200 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
117 متر بلوار دریا

117 متر بلوار دریا

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
250 متر باغ بهشت

250 متر باغ بهشت

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
120 متر صرافها

120 متر صرافها

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
165 متر مروارید

165 متر مروارید

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
پروژه ساید پارک سعادت آباد

پروژه ساید پارک سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
220 متر شهرک غرب

220 متر شهرک غرب

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
260 متر بلوار 24 متری

260 متر بلوار 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
145 متر کوی فراز

145 متر کوی فراز

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر سرو سعادت آباد

150 متر سرو سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 250 متر شهرک غرب

آپارتمان 250 متر شهرک غرب

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
170 متر سعادت آباد

170 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
160 متر بالای کاج

160 متر بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 330 متری مروارید

اپارتمان 330 متری مروارید

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 180 متری علامه

اپارتمان 180 متری علامه

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 145 متری توحید ها

اپارتمان 145 متری توحید ها

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 140 متری دریا

اپارتمان 140 متری دریا

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
فروش آپارتمان ۲۴ متری

فروش آپارتمان ۲۴متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 145 متری صرافها

اپارتمان 145 متری صرافها

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
245 متر شهرک غرب فلامک

245 متر شهرک غرب فلامک

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 140 متری 24 متری

اپارتمان 140 متری 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
220 متر علامه

220 متر علامه

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
180 متر شهرک غرب فلامک

180 متر شهرک غرب فلامک

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
سعادت آباد 180 متر 2 پارکینگ

180 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
225 متر بلوار 24 متری

225 متر بلوار 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 140 متری صرافها

اپارتمان 140 متری صرافها

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 350 متری مروارید

اپارتمان 350 متری مروارید

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 145 متری مروارید

اپارتمان 145 متری مروارید

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 320 متری مروارید

اپارتمان 320 متری مروارید

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 120 متری کوی فراز

اپارتمان 120 متری کوی فراز

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
ساختمان سدروس سعادت آباد

ساختمان سدروس سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 160 متری بالای کاج

آپارتمان 160 متری بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
160 مترعلامه سعادت آباد

160 مترعلامه سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 160 متری علامه

اپارتمان 160 متری علامه

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
برج باغ سدروس مروارید

برج باغ سدروس مروارید

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
130 متر خیابان یکم جمشیدی

130 متر خیابان یکم جمشیدی

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
250 متری بلوار 24 متری

250 متری بلوار 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
160 متر شهرک غرب توحید ها

160 متر شهرک غرب توحید ها

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر شهرک غرب

150 متر شهرک غرب

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
علامه آپارتمان 100 متری

علامه آپارتمان 100 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
سعادت آباد 145 متری

سعادت آباد 145 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر کوی فراز

150 متر کوی فراز

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
250 متر شهرک غرب فلامک

250 متر شهرک غرب فلامک

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر مروارید سعادت آباد

150 متر مروارید سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
صرافهای شمالی 160 متر

صرافهای شمالی 160 متر

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 130 متری علامه

اپارتمان 130 متری علامه

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
اپارتمان 150 متری بلوار فرهنگ

اپارتمان 150 متری بلوار فرهنگ

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
310 متر کوی فراز

310 متر کوی فراز

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
200 متر 24 متری سعادت آباد

200 متر 24 متری سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
سعادت آباد 225 متری

سعادت آباد 225 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
140 متر سعادت آباد

140 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر سعادت آباد پاکنژاد

150 متر سعادت آباد پاکنژاد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
160 متر علامه شمالی

160 متر علامه شمالی

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 160 متری صرافها

آپارتمان 160 متری صرافها

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
320 متر سعادت آباد

320 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
1000 متر اداری سعادت آباد

1000 متر اداری سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
170 متر کوی فراز

170 متر کوی فراز

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 200 متری علامه

آپارتمان 200 متری علامه

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
170 متر سعادت اباد 24 متری

170 متر سعادت اباد 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 215 متری باغ بهشت

آپارتمان 215 متری باغ بهشت

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر سعادت آباد

150 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
280 متر بالای کاج

280 متر بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 123 متری مروارید

آپارتمان 123 متری مروارید

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
135 متر بلوار 24 متری

135 متر بلوار 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
خرید آپارتمان فراز

خرید آپارتمان فراز

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه