برای فروش

موارد ثبت شده برای فروش

کلیه موارد موجود

برای قیمت ها تماس بگیرید
علامه آپارتمان 100 متری

علامه آپارتمان ۱۰۰ متری

برای قیمت ها تماس بگیرید
آپارتمان 100 متری مروارید

اپارتمان ۱۰۰ متری مروارید

برای قیمت ها تماس بگیرید
اپارتمان 140 متری صرافها

اپارتمان ۱۴۰ متری صرافها

برای قیمت ها تماس بگیرید
اپارتمان 145 متری مروارید

اپارتمان ۱۴۵ متری مروارید

برای قیمت ها تماس بگیرید
آپارتمان 230 متری مروارید

اپارتمان ۲۳۰متری مروارید

برای قیمت ها تماس بگیرید
آپارتمان 180 متری علامه

اپارتمان ۱۸۰ متری علامه

برای قیمت ها تماس بگیرید
آپارتمان 145 متری توحید ها

اپارتمان ۱۴۵ متری توحید ها

برای قیمت ها تماس بگیرید
اپارتمان 140 متری دریا

اپارتمان ۱۴۰ متری دریا

برای قیمت ها تماس بگیرید
اپارتمان 160 متری مروارید

اپارتمان ۱۶۰ متری مروارید

برای قیمت ها تماس بگیرید
اپارتمان 90 متری آسمان

اپارتمان ۹۰ متری آسمان

برای قیمت ها تماس بگیرید
اپارتمان 145 متری صرافها

اپارتمان ۱۴۵ متری صرافها

برای قیمت ها تماس بگیرید
آپارتمان 120 متری علامه

اپارتمان ۱۲۰ متری علامه

برای قیمت ها تماس بگیرید
اپارتمان 140 متری 24 متری

اپارتمان ۱۴۰ متری ۲۴ متری

برای قیمت ها تماس بگیرید
اپارتمان 350 متری مروارید

اپارتمان ۳۵۰ متری مروارید

برای قیمت ها تماس بگیرید
آپارتمان 320 متری مروارید

اپارتمان ۳۲۰ متری مروارید

برای قیمت ها تماس بگیرید
اپارتمان 160 متری علامه

اپارتمان ۱۶۰ متری علامه

برای قیمت ها تماس بگیرید
اپارتمان 170 متری مروارید

اپارتمان ۱۷۰ متری مروارید

برای قیمت ها تماس بگیرید
آپارتمان 150 متری باغ بهشت

آپارتمان ۱۵۰ متری باغ بهشت

برای قیمت ها تماس بگیرید
اپارتمان 115 متری مروارید

اپارتمان ۱۱۵ متری مروارید

برای قیمت ها تماس بگیرید
170 متر سعادت اباد 24 متری

۱۷۰ متر سعادت اباد ۲۴ متری

برای قیمت ها تماس بگیرید
اپارتمان 180 متری کوی فراز

اپارتمان ۱۸۰ متری کوی فراز

برای قیمت ها تماس بگیرید
اپارتمان 190 متری مروارید

اپارتمان ۱۹۰ متری مروارید

برای قیمت ها تماس بگیرید
245 متر شهرک غرب فلامک

۲۴۵ متر شهرک غرب فلامک

برای قیمت ها تماس بگیرید
180 متر شهرک غرب فلامک

۱۸۰ متر شهرک غرب فلامک

برای قیمت ها تماس بگیرید

فروش آپارتمان ۲۴متری

برای قیمت ها تماس بگیرید
خرید آپارتمان فراز

خرید آپارتمان فراز

برای قیمت ها تماس بگیرید

برج هلیوس سعادت آباد

 

 

https://www.instagram.com/bestmelk/

 

فروش اپارتمان سعادت آباد

خريد آپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد آپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد آپارتمان مروارید سعادت آباد

خريد آپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد آپارتمان سعادت اباد سرو غربی
خريد اپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد سرو غربی

خريد آپارتمان سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت اباد

خريد آپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد آپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد آپارتمان مروارید سعادت آباد

خريد آپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد آپارتمان سعادت اباد سرو غربی
خريد اپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد سرو غربی

خريد آپارتمان سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت اباد

فروش اپارتمان سعادت آباد

خريد آپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد آپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد آپارتمان مروارید سعادت آباد

خريد آپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد آپارتمان سعادت اباد سرو غربی
خريد اپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد سرو غربی

خريد آپارتمان سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت اباد

ارید
خريد آپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد آپارتمان مروارید سعادت آباد

خريد آپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد آپارتمان سعادت اباد سرو غربی
خريد اپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد سرو غربی

خريد آپارتمان سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت اباد
خريد اپارتمان سعادت آباد
خريد اپارتمان سعادت اباد

خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد
خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد

خريد آپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد آپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد آپارتمان مروارید سعادت آباد

خريد آپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد آپارتمان سعادت اباد سرو غربی
خريد اپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد سرو غربی

خريد آپارتمان سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت اباد

خريد آپارتمان سعادت آباد مرو

قيمت آپارتمان سعادت آباد مروارید
قيمت آپارتمان سعادت اباد مروارید
قيمت اپارتمان سعادت آباد مروارید
قيمت اپارتمان سعادت اباد مروارید

 آپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش آپارتمان سعادت اباد مروارید
اپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش اپارتمان سعادت اباد مروارید

خیابان ها و کوچه هاي اطراف

بلوار شهید جوریکی

یادگار امام
سرو غربی
سرو شرقی
مروارید
صدیقی
بامداد
شبنم
شاهد
لاله
۱ شرقی ( شهید جمشیدی)
۱ غربی
۳ شرقی
۳ غربی
۵ شرقی
۵ غربی
ساعد
پورند ( ۷ شرقی )
۷ غربی
۹ شرقی
۹ غربی
آلاله
پارک لادن
بلوار سعادت آباد

قیمت خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد
قیمت خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد

 

 

 

خريد آپارتمان  سعادت آباد
خريد آپارتمان
خريد اپارتمان

قیمت خريد آپارتمان  سعادت آباد
قیمت خريد آپارتمان
قیمت خريد
قیمت خريد اپارتمان

خريد آپارتمان سعادت

آباد
خريد آپارتمان سعادت اباد
خريد اپارتمان سعادت آباد
خريد اپارتمان

قيمت آپارتمان سعادت
قيمت آپارتمان سعادت
قيمت اپارتمان سعادت آباد
قيمت اپارتمان سعادت اباد

 

قيمت اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری
قيمت اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

قيمت اپارتمان سعادت آباد ۲۴ متری

 

 

خريد آپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد آپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد آپارتمان مروارید سعادت آباد

خريد آپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد آپارتمان سعادت اباد سرو غربی
خريد اپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد سرو غربی

خريد آپارتمان سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت اباد

 

 

قيمت آپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری
قيمت آپارتمان سعادت اباد ۲۴ متری

 

خريد اپارتمان سعادت آباد
خريد اپارتمان سعادت اباد

قيمت آپارتمان سعادت آباد مروارید
قيمت آپارتمان سعادت اباد مروارید
قيمت اپارتمان سعادت آباد مروارید

 

 

 

 

قيمت آپارتمان ۲۴ متری

 

خريد آپارتمان سعادت اباد سرو غربی
خريد اپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد سرو غربی

خريد آپارتمان سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت اباد
خريد اپارتمان سعادت آباد
خريد اپارتمان سعادت اباد

قيمت آپارتمان سعادت آباد مروارید
قيمت آپارتمان سعادت اباد مروارید
قيمت اپارتمان سعادت آباد مروارید
قيمت اپارتمان سعادت اباد مروارید

 آپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش آپارتمان سعادت اباد مروارید
اپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش اپارتمان سعادت اباد مروارید

خیابان ها و کوچه هاي اطراف

بلوار شهید جوریکی

 

۲۴ متری سعادت آباد
۲۴ متری سعادت آباد

 

فروش اپارتمان سعادت آباد
قيمت اپارتمان سعادت اباد مروارید

 آپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش آپارتمان سعادت اباد مروارید
اپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش اپارتمان سعادت اباد مروارید

خیابان ها و کوچه هاي اطراف

بلوار شهید جوریکی
یادگار امام
سرو غربی
سرو شرقی
مروارید
صدیقی
بامداد
شبنم
شاهد
لاله
۱ شرقی ( شهید جمشیدی)
۱ غربی
۳ شرقی
۳ غربی
۵ شرقی
۵ غربی
ساعد
پورند ( ۷ شرقی )
۷ غربی
۹ شرقی
۹ غربی
آلاله
پارک لادن
بلوار سعادت آباد

 

خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد

 

 

فروش اپارتمان سعادت آباد

 

خريد آپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد آپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد آپارتمان مروارید سعادت آباد

خريد آپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد آپارتمان سعادت اباد سرو غربی
خريد اپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد سرو غربی

خريد آپارتمان سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت اباد
خريد اپارتمان سعادت آباد
خريد اپارتمان سعادت اباد

قيمت آپارتمان سعادت آباد مروارید
قيمت آپارتمان سعادت اباد مروارید
قيمت اپارتمان سعادت آباد مروارید
قيمت اپارتمان سعادت اباد مروارید

 آپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش آپارتمان سعادت اباد مروارید
اپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش اپارتمان سعادت اباد

 

قیمت خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد
قیمت خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد

بلوار۲۴ متری سعادت آباد

24متری سعادت آباد

 

 

خريد آپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد آپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد آپارتمان مروارید سعادت آباد

خريد آپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
یادگار امام
سرو غربی
سرو شرقی
مروارید
صدیقی
بامداد
شبنم
شاهد
لاله
۱ شرقی ( شهید جمشیدی)
۱ غربی
۳ شرقی
۳ غربی
۵ شرقی
۵ غربی
ساعد
پورند ( ۷ شرقی )
۷ غربی
۹ شرقی
۹ غربی
آلاله
پارک لادن
بلوار سعادت آباد

 

قیمت خريد اپارتمان ۲۴متری سعادت اباد

24متری سعادت آباد

 

فروش اپارتمان سعادت آباد

قیمت خريد اپارتمان ۲۴متری سعادت اباد
قیمت خريد اپارتمان ۲۴متری سعادت اباد

24متری سعادت آباد

 

مروارید

خیابان ها و کوچه هاي اطراف

بلوار شهید جوریکی
یادگار امام
سرو غربی
سرو شرقی
مروارید
صدیقی
بامداد
شبنم
شاهد
لاله
۱ شرقی ( شهید جمشیدی)
۱ غربی
۳ شرقی
۳ غربی
۵ شرقی
۵ غربی
ساعد
پورند ( ۷ شرقی )
۷ غربی
۹ شرقی
۹ غربی
آلاله
پارک لادن
بلوار سعادت آباد

 

 

قیمت خريد اپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد

24متری سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت آباد علامه
خريد آپارتمان سعادت اباد علامه

خريد اپارتمان سعادت آباد علامه
خريد اپارتمان سعادت اباد علامه

خريد آپارتمان سعادت آباد میدان علامه شمالی

فروش اپارتمان سعادت آباد

خريد اپارتمان سعادت آباد میدان علامه جنوبی
خريد اپارتمان سعادت اباد میدان علامه شمالی

خريد آپارتمان سعادت آباد بلوار
خريد آپارتمان سعادت اباد بلوار
خريد اپارتمان سعادت آباد بلوار

خريد اپارتمان سعادت اباد بلوار

قيمت آپارتمان سعادت آباد علامه
قيمت آپارتمان سعادت اباد علامه
قيمت اپارتمان سعادت آباد علامه

قيمت اپارتمان سعادت اباد علامه

فروش آپارتمان سعادت آباد علامه

فروش آپارتمان سعادت اباد علامه
علامه

فروش اپارتمان سعادت اباد علامه

خیابان ها و کوچه هاي اطراف

علامه طباطبایی
شهید هادی میر حسینی
امیر
رشادت
شهید اقبال ملی
۱۶ شرقی
۱۶ غربی
۱۸ شرقی
۱۸ غربی
۲۰ شرقی
۲۰ غربی
۲۲ شمالی ( شرقی )
۲۲ شمالی ( غربی )
خیابان سرو شرقی
بزرگراه نیایش
بلوار سعادت آباد
فرهنگ

۱۳۰ متری

قیمت خريد اپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد
قیمت خريد اپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد

 

خريد آپارتمان سعادت آباد مرواری
۵ شرقی
۵ غربی
ساعد
پورند ( ۷ شرقی )
۷ غربی
۹ شرقی
۹ غربی
آلاله
پارک لادن
بلوار سعادت آباد

 

قیمت اپارتمان سعادت آباد

 

9th east
9th west
Alaleh
Laden Park
Saadatabad Boulevard

قیمت خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت اباد

 

د

فروش اپارتمان سعادت آباد

فروش اپارتمان سعادت آباد

خريد آپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت آباد مروارید
خريد اپارتمان سعادت اباد مروارید
خريد آپارتمان مروارید سعادت آباد

خريد آپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد آپارتمان سعادت اباد سرو غربی
خريد اپارتمان سعادت آباد سرو شرقی
خريد اپارتمان سعادت اباد سرو غربی

خريد آپارتمان سعادت آباد
خريد آپارتمان سعادت اباد
خريد اپارتمان سعادت آباد
خريد اپارتمان سعادت اباد

قيمت آپارتمان سعادت آباد مروارید
قيمت آپارتمان سعادت اباد مروارید
قيمت اپارتمان سعادت آباد مروارید
قيمت اپارتمان سعادت اباد مروارید

 آپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش آپارتمان سعادت اباد مروارید
اپارتمان سعادت آباد مروارید
فروش اپارتمان سعادت اباد مروارید

خیابان ها و کوچه هاي اطراف

بلوار شهید جوریکی
یادگار امام
سرو غربی
سرو شرقی
مروارید
صدیقی
بامداد
شبنم
شاهد
لاله
۱ شرقی ( شهید جمشیدی)
۱ غربی
۳ شرقی
۳ غربی

 

قيمت اپارتمان سعادت اباد۲۴ متری
قيمت اپارتمان سعادت اباد۲۴ متری

بلوار۲۴ متری سعادت آباد

قیمت خريد آپارتمان ۲۴ متری سعادت آباد

بلوار۲۴ متری سعادت آباد

فروش آپارتمان سعادت آباد
فروش آپارتمان سعادت اباد
فروش اپارتمان سعادت آباد  متری
فروش اپارتمان سعادت اباد  متری

کوچه هاي اطراف

اول غربی

۱۰۵ متری

دوم غربی
سوم غربی
چهارم غربی
پنجم غربی
ششم غربی
سینا
هفتم غربی
دشت بهشت
اول شرقی
دوم شرقی
سوم شرقی
چهارم شرقی
پنجم شرقی
ششم رشقی
هفتم شرقی
هشتم شرقی

۲۲۵ متری

سعادت اباد فروش

اول غربی
دوم غربی
سوم غربی
چهارم غربی
پنجم غربی
ششم غربی
سینا
هفتم

۲۳۵ متری

بدون دیدگاه

  1. سعید ادیب

    امتیاز بازدید کننده: ستاره ها ۵