برای فروش

موارد ثبت شده برای فروش

کلیه موارد موجود

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
155 متری صرافهای شمالی

155 متری صرافهای شمالی

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 215 متری باغ بهشت

آپارتمان 215 متری باغ بهشت

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
160 مترعلامه سعادت آباد

160 مترعلامه سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
200 متر بلوار 24 متری سعادت آباد

200 متر 24 متری سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
205 متر بلوار فرهنگ

250 متر بلوار فرهنگ

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
115 متر بلوار 24 متری

115 متر بلوار 24 متری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
130 متر کوی فراز

130 متر کوی فراز

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
110 متر بلوار شهرداری

110 متر بلوار شهرداری

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
پیش فروش سعادت آباد

پیش فروش سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
150 متر کوی فراز

150 متر کوی فراز

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
1000 متر اداری سعادت آباد

1000 متر اداری سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
175 متر صرافها

175 متر صرافها

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
پنت هاوس سعادت آباد

پنت هاوس سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
235 متر سعادت آباد

235 متر سعادت آباد

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
270 متر بالای کاج

270 متر بالای کاج

استعلام قیمت از طریق مشاور مربوطه
آپارتمان 180 متر شهرک غرب

180 متر شهرک غرب